Warunki użytkowania

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, błędy redakcyjne i techniczne, pominięcia, itp. lub za poprawność wpisów. W szczególności nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków do innych stron. Dostawcy są odpowiedzialni za własne treści, które udostępniają do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy odróżnić odsyłacze do treści dostarczanych przez innych dostawców od treści własnych. Odniesienia poprzez hiperłącza do treści innych stron internetowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za te zewnętrzne treści ponosi wyłącznie oferent, który je udostępnia. Przed utworzeniem odpowiedniego odnośnika, strony internetowe innych usługodawców zostały sprawdzone z wielką starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. W szczególności nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem dalszych linków. Zawartość innych stron internetowych może w każdej chwili ulec zmianie bez wiedzy firmy OTHEB GmbH. W odniesieniu do wszystkich linków znajdujących się na wyżej wymienionych stronach: chcemy podkreślić, iż nie mamy wpływu na kształt i zawartość stron innych dostawców dostępnych za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej i nie uznajemy ich zawartości za własną. Oświadczenie to dotyczy wszystkich stron niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej linków. Jeśli firma OTHEB GmbH odnosi się do stron, których treść stanowi podstawę do reklamacji, prosimy o informację. Firma OTHEB GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawo autorskie

Strony internetowe OTHEB GmbH są chronione prawem autorskim. Teksty, części tekstowe, grafika, tabele i materiały graficzne udostępnione na stronach internetowych OTHEB GmbH nie mogą być powielane, rozpowszechniane ani eksponowane bez uprzedniej zgody.

© 2019 Copyrights reserved.

Źródła używanych obrazów i grafiki

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część publikacji internetowej, która została wykorzystana na potrzeby niniejszej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają całkowicie lub częściowo uregulowaniom prawnym, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części niniejszego dokumentu.


Oświadczenie o ochronie danych

Ta treść została ostatnio zaktualizowana 30.08.2018.

 

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Zapewniamy, że będziemy obchodzić się z Państwa danymi ostrożnie i zgodnie z przepisami prawa.
Korzystanie z naszych usług jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli dane osobowe okażą się niezbędne w trakcie naszych konsultacji lub jeśli uzyskamy o nich wiedzę, zostaną one zgromadzone i będą przechowywane wyłącznie w ramach przepisów prawnych. Podstawę do naszych działań stanowią niemiecka federalna Ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG), Ustawa o tajemnicy w zakresie ubezpieczenia społecznego §35 (SGB) oraz Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (DSGVO; RODO).

 

Poniższe zapisy informują Państwa o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w ramach naszego serwisu, w tym stron internetowych, jest:


OTHEB GmbH

Prezes zarządu: Manuela Görcke
Norwegenkai 1
24143 Kiel (Niemcy)

Tel: +49 431/99075-0
E-Mail: info@otheb.de


Webseiten:
www.otheb.de  
www.otheb.com
www.employee-assistance.de

2. Korzystanie z adresów poczty elektronicznej

Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail, Twój adres e-mail będzie używany wyłącznie do korespondencji z Tobą. Nie są one w żaden sposób używane lub ujawniane osobom trzecim.

3. Przesyłanie danych i prawa użytkownika

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych na żądanie. Ponadto mają Państwo prawo do poprawienia, zablokowania i usunięcia nieprawidłowych danych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, chyba że z powodu zobowiązań prawnych i nie będą wykorzystywane do innych celów niż wymienione powyżej.

Jeśli działamy w imieniu innego dostawcy EAP, żadne dane osobowe nie będą mu przekazywane.

Mają Państwo prawo do anulowania udzielonej nam zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych. Nie ma to wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych za zgodą użytkownika.

4. Szyfrowanie komunikacji

W przypadku uzyskania dostępu do stron i plików w ramach tej oferty oraz żądania wprowadzenia danych o sobie, transfer danych przez Internet jest szyfrowany przy użyciu SSL i chroniony przed nieupoważnionym dostępem.

Jeśli chcą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail o treści zasługującej na ochronę, zalecamy jej zaszyfrowanie, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi i fałszerstwom w trakcie transmisji.

5. Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które automatycznie przesyła do nas przeglądarka internetowa.

Są to:

•   Typ przeglądarki/wersja przeglądarki
•   Używany system operacyjny

•    Referencyjny URL

•    Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)

•    Czas żądania serwera

Dane te nie mogą zostać przypisane do konkretnych osób. Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Pliki dziennika serwera są przechowywane przez 14 dni, aby zapobiec nadużyciom i atakom, a następnie całkowicie usuwane. Nie ma innego zastosowania, na przykład do tworzenia statystyk, wyświetlania spersonalizowanych reklam lub tworzenia profili osobistych.
Dane te są przechowywane w naszym oprogramowaniu serwerowym oraz na naszym serwerze internetowym. Serwer internetowy OTHEB GmbH jest obsługiwany przez Hetzner Online GmbH.

6. Konsultacje telefoniczne

Korzystając z naszych usług konsultacji telefonicznej, wszystkie dane są początkowo zbierane anonimowo. Ujawnienie tożsamości jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu konsultacji, o którą się Państwo zwrócą. Przesyłanie danych do konsultanta na miejscu odbywa się wyłącznie za Państwa pisemną zgodą. Nie dochodzi do dalszego przekazywania danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnej chwili.

Metadane z konsultacji są rejestrowane w anonimowych statystykach. Nie pozwala to na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat osób lub danych osobowych, które mogłyby zostać ustalone lub przywrócone.

Pisemny zapis treści konsultacji jest przechowywany w formie elektronicznej. Stosowane do tego celu systemy informatyczne są chronione w zakresie kontroli dostępu, transferu, wejść, zamówień, dostępności i wymagań dotyczących oddzielenia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Mają Państwo prawo do żądania informacji, usunięcia, korekty i przekazania swoich danych w dowolnym momencie. Skontaktuj się z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych.

10. Ochrona danych w przypadku wniosków i w ramach procedury skladania wniosków

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wnioskodawców w celu przetwarzania procesu aplikacji. Przetwarzanie danych może odbywać się drogą elektroniczną lub pisemną. W szczególności w przypadku wykorzystania transmisji elektronicznej (np. pocztą elektroniczną) zastosowanie mają specjalne warunki ochrony danych.
Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.
W przypadku zawarcia przez nas umowy o pracę z osobą ubiegającą się o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawarł umowy o pracę z kandydatem, akta dotyczące aplikacji są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym sensie obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy Ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz).
Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO.

11. Prawo do odwołania się

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważacie, że Państwa dane są gromadzone nielegalnie lub jeśli doszło do innego naruszenia podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (EU DSGVO).

12. Zmiana niniejszej polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Nie ogranicza to jednak Państwa praw wynikających z niniejszej polityki prywatności. Zaktualizowana polityka prywatności będzie zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami (wraz z „ostatnią aktualizacją” wskazujemy, kiedy ostatnio zmieniliśmy tę politykę prywatności).

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania odnoszące się do ochrony danych, prosimy o kontakt z:

Bender & Rasch Unternehmensberatung UG (haftungsbeschränkt) [Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością]
Herr Georg Rasch

Am Gartenheim 6 • 24119 Kronshagen


Telefon: +49 431/26095995
Telefax: +49 431/26095995
E-Mail: otheb@bender-rasch.de